Privilegija lojalumo klubas

Taisyklių paskelbimo data: 2020 09 02
Taisyklės galioja nuo: 2020 09 12

Bendrosios nuostatos

1.1 „PRIVILEGIJA“ lojalumo klubas – UAB „ARMITANA“ administruojamų „SALAMANDER“, „GEOX“, „HOGL“, „STEP TOP“, „ŽYGIO BATAI“ parduotuvių tinklų klientų lojalumo (nuolaidų) programa (toliau – Lojalumo klubas), kurioje gali dalyvauti ne jaunesni nei 16 metų fiziniai asmenys.

1.2 Lojalumo klubo nariais nuo 2015 m. sausio 2 d. automatiškai tampa visi iki tol buvę „PRIVILEGIJA“, „SALAMANDER“ ir „STEP TOP“ lojalumo klubų nariai.

Lojalumo klubo nariais taip pat gali tapti pirkėjai, tinkamai užpildę Lojalumo klubo anketą, ją perdavę parduotuvės darbuotojui (pardavėjui) bei sumokėję kortelės išdavimo mokestį.

1.3 Lojalumo klubo asmens duomenys yra tvarkomi klientų dalyvavimo pirkėjų lojalumo (nuolaidų) programoje užtikrinimui tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek ji susijusi su lojalumo (nuolaidų) programa, ir klientų duomenų bazės sudarymui bei naudojimui rinkodaros projektuose.

1.4 Lojalumo klubo narys anketoje sutinka arba išreiškia nesutikimą gauti informaciją apie naujus klubo partnerius, nuolaidas, specialiai klubo nariams suteikiamas privilegijas ir akcijas. Lojalumo klubo narys turi teisę bet kada teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti siunčiamos informacijos.

  1. Narystės sukūrimas ir naudojimasis ja

2.1 Pirkėjui užpildžius Lojalumo klubo anketą ir sumokėjus narystės mokestį, jam suteikiama narystė lojalumo klube ir priskiriamas nuolaidos kodas, kuriuo naudojantis jam bus taikomos nuolaidos, tačiau kortelė fiziškai neišduodama. Pirkėjui priskyrus tik jam vienam priklausantį nuolaidos kodą, nuolaidų kortelė nedelsiant aktyvuojama ir pirkėjas iš karto pagal šią kortelę gali gauti nuolaidą.

2.2 Kortelės mokestis naujam Lojalumo klubo nariui, kortelę įsigyjančiam 2020 m. rugsėjo 12 d. ir vėliau, yra 1 €. Šis mokestis UAB „ARMITANA“ iniciatyva gali būti pakeistas prieš dešimt darbo dienų paskelbus apie šio mokesčio keitimą interneto svetainėje www.armitana.lt. Esamam Lojalumo klubo nariui keičiant senąją Lojalumo klubo kortelę nauja, t.y. Lojalumo klubo nariui suteikiant naują nuolaidos kodą, nurodytas mokestis nemokamas.

2.3 Vienas asmuo gali turėti tik vieną narystę. Nuolaidos kodu asmuo gali dalintis su kitais asmenimis.

2.4  Nuo 2020 m. rugsėjo 12 d.  „SALAMANDER“, „GEOX“, „HOGL“, „STEP TOP“, „ŽYGIO BATAI“ parduotuvėse apsipirkimo metu naudojantis naujai, t. y. 2020 m. rugsėjo 12 d. ir vėliau įsigyta PRIVILEGIJA Lojalumo klubo kortele, yra suteikiama pastovi, fiksuota 3 % nuolaida nenukainotoms (t. y. ne akcinėms) prekėms (avalynei, rankinėms ir avalynės priežiūros priemonėms), nebent akcijos sąlygose nurodyta kita nuolaidos suma.

2.5 „SALAMANDER“, „GEOX“, „HOGL“, „STEP TOP“, „ŽYGIO BATAI“ parduotuvėse apsipirkimo metu naudojantis anksčiau nei 2020 m. rugsėjo 12  d. įsigyta Lojalumo klubo kortele visos pagal ankstesnes taisyklių versijas sukauptos nuolaidos, viršijančios 3%, anuliuojamos, ir nuolaidos dydis taikomas tik vadovaujantis galiojančia taisyklių versija (pagal 2.4 p.).

  1. Asmens duomenų tvarkymas

3.1 Klientas informuojamas ir sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkys UAB „ARMITANA (duomenų valdytojas), kuri įsipareigoja tvarkyti Lojalumo klubo nario asmens duomenis laikydamasi teisės aktų numatytų reikalavimų.

3.2 UAB „Armitana“ turi teisę rinkti, kaupti, kitaip tvarkyti asmens duomenis tiek, kiek tai reikalinga Lojalumo klubo programoms įgyvendinti. Šiuo tikslu UAB Armitana tvarko šiuos duomenis: Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el pašto adresas. Pagrindas – Jūsų sutikimas.

3.3 Gimimo datos duomenys nėra privalomi, tačiau siūlome nurodyti, nes gimtadienio proga savo lojalumo programos dalyviams siekiame pateikti ypatingus pasiūlymus.

3.4 Lojalumo klubo nariui išreiškus sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslais, UAB „ARMITANA“ turi teisę siųsti pranešimus Lojalumo klubo nario anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/ar trumposiomis SMS žinutėmis. Jūsų duomenys gali būti profiliuojami, siekiant kuo geriau pritaikyti siunčiamą informaciją Jūsų poreikiams ir interesams.

3.5 UAB „Armitana“ taip pat kaupia Jūsų dalyvavimo lojalumo programoje (pagal konkretų lojalumo kortelės numerį) istoriją (ne ilgiau nei už 5 metus).

3.6 Duomenų tvarkymo terminas – 5 metai po paskutinio pirkimo pasinaudojant lojalumo programa. Suėjus šiam terminui, narystės duomenys bus ištrinti. Artėjant narystės galiojimo terminui, kreipsimės į Jus, kad atsiklaustume, ar tikrai ketinate nepratęsti narystės.

3.7 Lojalumo klubo narys turi visas duomenų subjekto teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Lojalumo programos nariai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui).

3.8 Lojalumo klubo nariui kreipusis į UAB „ARMITANA“ su prašymu dėl jo teisių įgyvendinimo, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo kreipimosi, UAB „ARMITANA“ pateikia atsakymą tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, imasi veiksmų asmens teisėms įgyvendinti. Išimtiniais teisės aktuose numatytais atvejais atsakymo ar teisių įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, apie tai Jus informavus iki pirminio 30 dienų termino pasibaigimo. UAB „ARMITANA“ turi motyvuotai pagrįsti atsakymą vykdyti Lojalumo klubo nario prašymą įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjekto teises.

3.9 Lojalumo klubo nariui rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis kreipusis į duomenų valdytoją, pastarasis nedelsiant patikrina šio asmens duomenis ir nedelsiant ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. UAB „ARMITANA“ nedelsiant praneša Lojalumo klubo nariui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

3.10 Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Lojalumo klubo nario tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus Lojalumo klubo nario prašymą.

3.11 UAB „ARMITANA“ supažindina Lojalumo klubo narį su jo teise bet kada atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Lojalumo klubo nariui pareiškus nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „ARMITANA“ nedelsiant ir nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.12 Lojalumo klubo narys turi teisę keisti ir/arba atnaujinti savo pateiktoje anketoje pateiktą informaciją. Lojalumo klubo nariui pateikus pranešimą apie savo duomenų atnaujinimą, UAB „ARMITANA“ privalo atnaujinti.

3.13 Atsakymą Lojalumo klubo nariui duomenų tvarkytojas pateikia tokia pačia forma, kuria buvo gautas Lojalumo klubo nario pranešimas arba pretenzija.

3.14 Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar sueina jų tvarkymo terminas, UAB „ARMITANA“ juos sunaikina, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Asmens duomenys taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

3.15 Duomenys gali būti teikiami:

  • asmenims, kurie teikia UAB Armitana paslaugas, susijusias su naujienų / pranešimų Jums platinimu;
  • asmenims, kurie teikia informacinių technologijų aptarnavimo, apskaitos ar kitas paslaugas duomenų valdytojui, kiek toks atskleidimas neišvengiamas konkrečioms paslaugoms atlikti;
  • kompetentingoms valstybės institucijoms, jei jos kreipiasi, ir jei tai susiję su jų atliekamu tyrimu / patikrinimu ar tam tikra vykdoma funkcija, o teisės aktai numato duomenų valdytojo pareigą jiems tokią informaciją pateikti.

3.16 Visi pranešimai, prašymai ar skundai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, UAB „ARMITANA“ gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@armitana.lt, raštu, įteikiami pasirašytinai, registruotu laišku, per kurjerį, arba faksu. Skundą galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  1. Baigiamosios nuostatos

4.1 UAB „ARMITANA“ pasilieka teisę keisti Lojalumo klubo taisykles apie taisyklių pakeitimą informavus ne vėliau kaip prieš dešimt dienų, taisyklių pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje www.armitana.lt arba išsiunčiant Lojalumo klubo nario nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.2 Lojalumo klubo kortelė nėra kreditinė. Kortelė yra UAB „ARMITANA“ nuosavybė ir gali būti atšaukta bet kuriuo metu.

4.3 Informacija apie Lojalumo klubą, vykdomas akcijas, pasiūlymus ir pasikeitimus galima rasti adresu: www.armitana.lt